Βίβλος Ελλήνων-ειδήσεις από το παρελθόν θεσπρωτικού ενδιαφέροντος

Βίβλος Ελλήνων-ειδήσεις από το παρελθόν θεσπρωτικού ενδιαφέροντος.

 

Γράφει ο Αντώνης Βενέτης σ.Δικηγόρος από το Λια Φιλιατών

 

Πρόσφατα ο τιμηθείς με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας γνωστός τραγουδοποιός Μπομπ Ντύλαν, δήλωσε ότι συχνά – πυκνά καταφεύγει στην ανάγνωση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του Ομήρου, για παραμυθία και έμπνευση.

Τις ημέρες αυτές διάβαζα το βιβλίο του Γάλλου Γκι Ρασέ με τον τίτλο «Προσκυνητής στην Αρχαία Ελλάδα», ο οποίος σημειώνει ότι «έχει επανειλημμένα ειπωθεί: Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι η Βίβλος των Ελλήνων» και ο επίσης Γάλλος Victor Berard χαρακτηρίζει τα αθάνατα έπη του Ομήρου «Βίβλος πάσης αληθείας, πηγή κάθε σοφίας».

 

Ακόμα γράφει ο Γκι Ρασέ: «Οι πολιτισμοί έρχονται και παρέρχονται η δόξα όμως του Ομήρου παραμένει και θα διατηρείται αιώνια, γιατί ο μεγάλος ραψωδός δεν χάνεται σε κόσμους ακαθορίστους, συγκεχυμένους. Σκιαγραφεί την ανθρωπότητα όπως πραγματικά είναι, με τις αδυναμίες και τις ομορφιές της, γι’ αυτό και αιώνια συγκινεί την ψυχή μας με τα άσματά του. Η ανθρώπινη ευαισθησία είναι διάχυτη παντού, στους θεούς, στη φύση, στον άνθρωπο, και αυτή ακριβώς είναι η διαχρονική αλήθεια ενός έργου που τότε μόνο θα θεωρηθεί ξεπερασμένο, όταν η ανθρωπότητα θα έχει απογυμνωθεί από κάθε είδους ευαισθησία και ανθρώπινα αισθήματα. Όλη η τέχνη του Ομήρου στηρίζεται στην παρατήρηση της ζωής και του κόσμου. Ο ποιητής ενδιαφέρεται για τα πάντα και αφηγείται τα όσα παρατηρεί με λιτότητα που χαρακτηρίζει τις μεγάλες διάνοιες. [...] Ο πραγματικός όμως «πατέρας» της Δύσεως, αυτός που μας οδηγεί μακριά από το πλαστό, το χυδαίο, το κοινότοπο είναι ο πρώτιστος ποιητής της Ελλάδος, ο μέγιστος όλων των επικών ποιητών, ο δάσκαλος των τραγικών, ο πέρα από κάθε σύγκριση Όμηρος, για τον οποίο ο χαρακτηρισμός ‘‘θεϊκός’’ δεν αρκεί να εκφράσει τη δύναμη της μεγαλοφυϊας του, που όμοιά της δεν έχει ακόμα βρεθεί στον κόσμο».

 

ειδήσεις από το παρελθόν θεσπρωτικού ενδιαφέροντος

 

Ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, εφημερίδες του 19ου αιώνα, βρήκα και «ειδήσεις» οι οποίες αφορούν την Πάργα.

Η «είδηση» της 16-8-1844 είναι δημοσιευμένη στην Αθηναϊκή εφημερίδα «Αθηνά», προσκείμενη μάλλον στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.

Να θυμίσουμε το πολιτικό σκηνικό της εποχής. Η Ήπειρος δεν είναι παρά μια από τις εκατοντάδες περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας, της οποίας Σουλτάνος είναι ο Αμπντούλ Μεσίτ Α’ (1839-1861).

Στην απελευθερωμένη Ελλάδα, βασιλεύς είναι ο Όθωνας και το 1843 το πολίτευμα από απολυταρχικό μεταβάλλεται σε Βασιλευομένη Δημοκρατία. Πρώτος λοιπόν αιρετός Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο ηπειρώτης Ιωάννης Κωλέττης (6-8-1844 / 5-9-1847).

Πάντως ο Διοικητής της Ηπείρου Χοσρέφ Πασάς θα πρέπει να ήταν λίαν διορατικός γιατί αντελήφθη, από τότε, την ξεχωριστή ιδιαιτερότητα της Πάργας και προσεπάθησε να αγοράση τα κτήματά της.

Η «είδηση» της 26-8-1866 αναφέρεται στα 16 χωριά της Μουργκάνας και στις έντονες διαμάχες που είχαν με τους Τσάμηδες των Φιλιατών, οι οποίοι παρανόμως, βιαίως και αυθαιρέτως προσπαθούσαν να τσιφλικοποιήσουν τα Ελληνοχώρια της Μουργκάνας, τα οποία όμως προέβαλλαν σθεναρή αντίσταση στις άνομες επιθυμίες των Τσάμηδων. (βλ. και το βιβλίο του αειμνήστου πατρός μου, ιερέως Νικολάου Βενέτη (1908-1993) «Στη Σκιά της Μουργκάνας» εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί και το κείμενό μου «το ζήτημα των Τσάμηδων» δημοσιευμένο στο 15νθήμερο περιοδικό ΑΝΤΙ τ. 16-6-2006, το οποίο εξέδιδε ο αείμνηστος Χρήστος Παπουτσάκης).

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξεις τις «ειδήσεις» απ’ την «Αθηνά», το «ΜΕΛΛΟΝ» και την «ΩΡΑ».

 

ΑΘΗΝΑ, 16-8-1844 – Εν Βονίτση την 31 Ιουλίου 1844

Ο Διοικητής της Ηπείρου Βεζύρης Χοσρέφ Πασάς περιμένεται εκ της έδρας του, των Ιωαννίνων, εις Πρέβεζαν, χάριν περιοδείας, αλλ’ ο κύριος σκοπός του είναι να ιδή την Πάργαν, επειδή θέλει να την αγοράση από τον Σουλτάνον, δηλ. τα κτήματά της, εις την τιμήν την οποίαν επληρώθησαν οι Πάργιοι από τον Οθωμανικήν Αυλήν ότι παρεχωρήθη προς αυτήν η πατρίς των.

Δεν δύναμαι να εξιστορήσω την συνδρομήν, την οποίαν λαμβάνουν οι εις την Πρέβεζαν χριστιανοι παρά του Προξένου της Αγγλίας κυρίου Σάντερ, οσάκις πρόκειται να βλαφθώσιν υπό των εκείσαι κατοικούντων Τούρκων· τους υπερασπίζεται μ’ όλην την απαιτουμένην φιλανθρωπίαν, καθό φιλάνθρωπος και πολιτισμένος ανήρ, και αντιτάσσεται με επιμονήν, δραστηριότητα και απόφασιν κατά των Τούρκων, όσοι θέλουσι να βλάψωσι τους χριστιανούς. Οι κάτοικοι όλοι της Πρέβεζας του χρεωστούσιν ευγνωμοσύνης διά τας οποίας καταβάλλει ακαταπαύστους προσπαθείας υπέρ της ησυχίας και ανενοχλήσεως αυτών.

Κατ’ αυτάς Τούρκοι τινες ήθελον διά της βίας και διά κακών παραινετικών λόγων να σύρωσιν εις τον Ισλαμισμόν δωδεκαετές χριστιανόν παιδίον, αλλ’ ο κύριος Πρόξενος πληροφορηθείς περί τούτου, εμπόδισεν αυτούς και λαβών το παιδίον το έστειλεν εις Βόνιτσαν.

Ταύτα εισί θετικώτατα και δύνασθε, αν θέλετε, να τα δημοσιεύσητε και διά της εφημερίδος σας. Σας βεβαιώ εν συνειδήσει, ότι δεν ήκουσα Πρεβεζάνον, Αρτινόν, Ιωαννίτην και λοιπούς ερχομένους ενταύθα, να μην ομολογούσι μυρίας χάριτας εις τον Πρόξενον κύριον Σώντερ· πάντες λέγουσιν, ότι ελευθερώθησαν από τον προκάτοχόν του Μέγιερ, από του οποίου την σκληρότητα τους ηλευθέρωσεν ο δάκτυλος του Υψίστου.

 

ΜΕΛΛΟΝ, 2-5-1869... Εις Πάργαν την ημέραν του Πάσχα ο Μουδίρης εξύβρισε την ελληνικήν σημαίαν, καταβιβάσας αυτήν διά της βίας από το ελληνικόν πλοίον του Μαυρογιάννη, αφού πρώτον εφυλάκισεν τον πλοίαρχον την πρώτην και δευτέραν ημέραν· ο ιδιοκτήτης του πλοίου πληροφορούμαι ότι ενεχείρησε κατ’ αυτάς αναφοράν εις τον νομάρχην.

 

ΩΡΑ, 5-8-1881 – Εν βαθεί γήρατι απεβίωσεν εν Πάτραις εις των αρχαίων εμπόρων και πρώτων οικιστών, ο Δημήτριος Τσούκος εκ Πάργας καταγόμενος.

 

ΜΕΛΛΟΝ, 26-8-1866 – Η εν Κερκύρα εκδιδομένη «Φωνή των χωρικών» εκφράζει εν αρθριδίω της βασίμους κατ’ αυτήν υπονοίας περί επικειμένης σφαγής των εν τισι χωρίοις της Ηπείρου και ιδίως των Φιλιατών υπαρχόντων χριστιανών εκ μέρους των Τούρκων.

 

ΩΡΑ, 4-4-1883 – Διωρίσθη Προξενικός Πράκτωρ εν Πάργα ο κ. Σ. Αδάμ. [...]

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια