Ειδήσεις από παρελθόν

Ειδήσεις από παρελθόν .

Του Αντώνη Ν. Βενέτη σ. Δικηγόρου από το Λιά Φιλιατών

Περιβόητοι ληστές λυμαίνονται την ελληνική ύπαιθρο. Μεταθέσεις, αφίξεις και διοικητικές μεταβολές στη Ναυπακτία και τη Δωρίδα.

Διάσημοι φιλέλληνες όπως ο ένδοξος Ναύαρχος Εντουάρντ Κόρδιγκτον, ο αρχηγός του συμμαχικού στόλου στην ναυμαχία του Ναβαρίνο, τον Οκτώβριο του 1827 και ο ένθερμος φιλέλλην Γουϊλιαμ Γλάδστον, τετράκις πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας παρελαύνουν στις σημερινές σελίδες των «ειδήσεων του παρελθόντος».

Ακόμα ένας επίσης διάσημος Γάλλος φιλέλλην συνδράμει εξακολουθητικώς την τριετή εξέγερση της Κρήτης κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ο «μεγαλόδωρος» Κρητικός Βερναρδάκης, από την Πετρούπολη της Ρωσίας συνδράμει ποικιλοτρόπως το μικρό Ελληνικό βασίλειο, όπως και ο συντοπίτης του Μουρούζης. Και οι Γαλαξειδιώτες προσφέρουν και αυτοί τον οβολό τους για τους Κρητικούς επαναστάτες.

ΕΛΠΙΣ, 14-5-1851 – Ο ένδοξος ναύαρχος της Αγγλίας, ο αρχηγός του κατά την ναυμαχίαν Νεοκάστρου, συμμαχικού στόλου, κ. Κόδριγκτων, ανεπαύθη εν Κυρίω. Δεν υπάρχει βεβαίως ελληνική ψυχή μη αισθανομένη βαθειάν την θλίψιν διά τον θάνατον ανδρός του οποίου το όνομα συνδέεται με συμβεβηκός εξασφαλίσαν την αναγέννησιν της φίλης Πατρίδος.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 20-8-1864 – Ο πληρεξούσιος Ευθύμιος Πλαστήρας, λαβών οκταήμερον απουσίας άδειαν, ανεχώρησε χθες εις Ναύπακτον.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 24-12-1864 – Ο σχολάρχης του εν Αιγίω ελληνικού σχολείου κ. Σ. Αθανασιάδης μετετέθη εις το εν Ναυπάκτω και από τούτου εις το εν Αιγίω ο σχολάρχης κ. Εμ. Ανδρούτσος.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 24-4-1869 – Ου μακράν του Γαλαξειδίου ετολμήθη περί τον όρθρον της παρελθούσης Κυριακής ληστείας, ήτις ως εκ του τόπου και του χρόνου καθ’ ον επράχθη και των διαστάσεων αυτής, είναι μια των τεινοτέρων. εν ω οι χριστιανοί επορεύοντο εις τον ναό του Υψίστου ιν’ ακούκωσι την ακολουθίαν της Αναστάσεως, προκύψας ο ληστής Κρικέλλας (ως λέγεται) μετά της συμμορίας του, εκράτησε και εγύμνωσε περί τα εκατόν πρόσωπα. απήλθε δε εκείθεν εις άγνωστον διεύθυνσιν, απαγαγών μεθ’ εαυτού αιχμαλώτους τρεις νέους, υιούς εμποροπλοιάρχου του Γαλαξειδίου.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 18-10-1866 – Ευχαρίστως αναγγέλλομεν ότι η κατ’ αυτάς συσταθείσα και εν Γαλαξειδίω επιτροπή προς είσπραξιν συνδρομών υπέρ των αδελφών ημών Κρητών, εντός δύω ημερών εσύναξε πλέον των δρχ. 3.000, […] Η επιτροπή σύγκειται εκ των εντίμων κ.κ. Λουκά Καραλίβανου, Πέτρου Μόρη ιατρών και Πέτρο Ιω. Μητροπούλου, Κ. Οικονόμου και Γ. Κουραντή, οίτινες μετά μεγίστης προθυμίας και δραστηριότητος καταγίνονται εις το φιλανθρωπικόν και χριστιανικόν έργον των.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 21-11-1866 – Ο ακάματος και ανένδοτος φιλέλλην Σαιν – Μαρκ Ζεραρδέν δεν παύει συχνότατα υψών την φιλάνθρωπον και φιλλελληνικήν φωνή του υπέρ του Κρητικού αγώνος και του καθόλου ελληνισμού. […]

 

ΑΛΗΘΕΙΑ, 2-12-1866 – Ασμένως αναγγέλομεν ότι ο μεγαλόδωρος κ. Βερναρδάκης προσήνεγκεν ως πρώτον έρανον υπέρ Κρήτης 20.000 φράγκων. ο δε εν Πετρουπόλει ομοίως διατρίβων κ. Μουρούζης 1.500 αργυρά.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 11-1-1869 – Διά Β.Δ. από 21-12 οι τέως δύω δήμοι της επαρχίας Ναυπακτίας οι της Αποδοτίας και Προσχίου, αποτελούντες την έκπαλαι γνωστήν ιδιατέραν επαρχίαν Κράββαρα, εσχηματίσθησαν εις εξ, υπό την ονομασίαν 1) Οφιονίας, 2) Πυλήνης, 3) Αποδοτίας, 4) Προσχίου, 5) Κλεπαϊδος και 6) Παρευηνίων. […]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 30-5-1869 – Ο Ιω. Δράκος ταγματάρχης του ιππικού και υπασπιστής του εν μακαρία τη λήξει Βασιλέως Όθωνος ανεχώρησεν εν Ναυπάκτω ίνα διέλθη τους θερινούς μήνας.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 27-6-1869 – Οι εκ Γαλαξειδίου υπό του ληστράρχου Κρικέλλα απαχθέντες πολίται, ηλευθερώθησαν αφού προσέφεον λύτρα τοις λησταίς πεντήκοντα πέντε χιλιάδας.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 10-7-1869 – Το νέον σύγγραμμα του κ. Γλαδστώνος, το πραγματευόμενον την παναρχαίαν της Ελλάδος μυθολογίαν, επαινείται ως πλείστου λόγου άξιον.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 24-7-1869 – Κατά τινα διατριβήν, προσφάτως εκ Σερρών δημοσιευθείσαν, υπάρχουσιν εν μεν τη πόλει Σερρών 3 αλληλοδιδακτικά σχολεία, εν ελληνικόν σχολείον, έχον και τάξιν ήδη Γυμνάσια ήν και ένα Παρθεναγωγείον.  εν δε τοις περιχώροις περί τα 20 αλληλοδιδακτικά. Εν τη κωμοπόλει Νιγρίτης εν ελληνικόν σχολείον και εν παρθεναγωγείον.

 

ΑΛΗΘΕΙΑ, 15-1-1870 – Διά Β.Δ. από 16 δεκεμβρίου π.έ. οι τέως δήμοι εν τη επαρχία Δωρίδι μετεσχηματίσθησαν εις εξ, πάντες δευτέρας τάξεως ως εκ του πληθυσμού των, οίον τον της  Ποτιδανείας – Οινεώνος – Αιγιτίου – Υαίας – Κροκυλίου και  Βωμέας.

 

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια