ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

                                                       ΩΡΑ 18:30

 

 

ΘΕΜΑ

Διαμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις οδηγίες και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.

-Εισηγητές: α) Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

                 β) Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

 

 

Ωρα 19:30

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο 

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2017 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο 

Έγκριση μίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στη Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας (εργατικές κατοικίες).

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο 

Έγκριση μίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (θέση «ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ»).

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο 

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο 

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δημοτικού υπαλλήλου κατά την ημέρα του Σαββάτου για το έτος 2018, για την είσπραξη τελών από τη δημοτική αγορά.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο 

Ανάληψη υποχρέωσης 1.039,00 € από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο 

Ενημέρωση για την “ΑΡΙΑΔΝΗ” -Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας Θεσπρωτίας- από την εκπρόσωπο του Δήμου.

-Εισηγήτρια: Κοτσώνη Αλεξάνδρα – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ   8ο 

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο 

Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Παξών και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

11ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Καραβοστασίου» Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΛΛΑ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο 

Δωρεάν παραχώρηση έκτασης εμβαδού 11.520,25 που αποτελεί μέρος του τεμαχίου 124 αγροκτήματος Μαζαρακιάς στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας 4ης Διαχειριστικής Ενότητας για την εγκατάσταση του ΣΜΑ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

14ο 

Κατ’ αρχήν απόφαση για την ανταλλαγή ιδιόκτητης έκτασης που θα καταλάβει ο δρόμος προσπέλασης στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας με ισάξια δημοτική έκταση.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

15ο 

Λήψη απόφασης υλοποίησης του έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in AdriaticIonian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1) ως Επικεφαλής Εταίρος (Lead PartnerLP).

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

16ο 

Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας ως associate partner στην υλοποίηση της πρότασης με τίτλο “Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm” (Ακρωνύμιο: PoWER) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1).

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

17ο 

Λήψη απόφασης υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa” (Ακρωνύμιο DOCK-BI) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος: 3.1), ως εταίρος.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο 

Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της ΕΕΑΑ.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έκφραση γνώμης σχετικά με την κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση «ΖΕΡΙ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας από την εταιρία «SIVOTA MARINA R.C.».

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο τον μήνα Φεβρουάριο με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012.

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑΠ–ΑμεΑ και των γραφείων της Δ/νσης Πρόνοιας.

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23ο 

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2018.

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24ο 

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας και ζώνης ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25ο 

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγ/τσας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 26ο 

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 27ο 

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για την δραστηριοποίηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και την έκδοση αδειών σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 28ο 

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων,  σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 29ο 

Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών / Εργασιών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθ.221 παρ.11β και 11δ).

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 30ο   

Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Μ.Γκίκα στην Συνεδρίαση του «Συμφώνου Δημάρχου για το Κλίμα και την Ενέργεια» («Covenant of Mayors for Climate and Energy») στις Βρυξέλλες 21-22 Φεβρουαρίου.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2017 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

·         Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας

·         Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας

·         Δήμαρχο Σουλίου

·         Δήμαρχο Φιλιατών

·         Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας

·         Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου

·         Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών

·         Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας

·         Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας

·         Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας

·         Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας

·         Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

·         Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

·         Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

·         Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

·         Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας

·         Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας

·         Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας

·         Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας

·         Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας

·         Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

·         Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας

·         Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας

·         Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων

·         ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας

·         Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας

·         Ν.Ε.  Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας

·         Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας

·         Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε.

      Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

      Υποψήφιους τελευταίων Δημοτικών Εκλογών

 

      Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

Εφημερίδα Θεσπρωτών Διαβουλευση.
Σχολιάζοντας την Θεσπρώτία και την επικαιρότητα της.
Ολα τα νεα και οι ειδήσεις απο Ηγουμενιτσα, Φιλιάτι, Θεσπρωτία και όλη την Ήπειρο. Οτι συμβάινει στην Θεσπρωτία ανεβαίνει πρωτα εδώ.

Σχόλια